work > grotto

Holophusicon (detail)
Holophusicon (detail)
2017